0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่

151 View 10 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61055608
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 140 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่26 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561
เวลา : 06.30-09.00
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0884780726

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.043    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
337
จำนวนที่รับ
140

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50
คณะวิศวกรรมศาสตร์
60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
100
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
47
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7