0-4372-5437    

อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2562

195 View 04 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302631
ชื่อกิจกรรม : อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34
โดย : สำนักงานอธิการบดี
โทร : 0877173663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.390    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
288
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39
คณะวิทยาการจัดการ
32
คณะนิติศาสตร์
115
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
60