0-4372-5437    

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

2,986 View 04 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60106611
ชื่อกิจกรรม : ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 5 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 082-314-3389

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 5 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1565
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
40
คณะวิศวกรรมศาสตร์
110
คณะนิติศาสตร์
8
คณะครุศาสตร์
446
คณะวิทยาการจัดการ
199
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
81
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
340
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
115