0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

176 View 04 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035622
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
เวลา : 06.00-08.00
สถานที่ : อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.217    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
304
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
178
คณะวิทยาการจัดการ
24
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
คณะนิติศาสตร์
7
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
54