0-4372-5437    

Meeting camp รับขวัญน้องค่าย ฟังธรรมะจากพระอาจารย์

119 View 25 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305629
ชื่อกิจกรรม : Meeting camp รับขวัญน้องค่าย ฟังธรรมะจากพระอาจารย์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561
เวลา : 16.00-19.00
สถานที่ : ชมรมพุทธศาสตร์ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 4
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.420    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
6
จำนวนที่รับ
40

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
คณะวิทยาการจัดการ
1