0-4372-5437    

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

224 View 20 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082613
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0990438380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.077    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1555
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
87
คณะวิศวกรรมศาสตร์
52
คณะนิติศาสตร์
84
คณะครุศาสตร์
435
คณะวิทยาการจัดการ
261
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
238