0-4372-5437    

บริจาคเลือดช่วยกาชาด

721 View 18 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304638
ชื่อกิจกรรม : บริจาคเลือดช่วยกาชาด
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่19 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.30-15.00
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.623    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
168
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
42
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48
คณะวิทยาการจัดการ
14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
14
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2