0-4372-5437    

มหกรรม TO BE NUMBER ONE 2018

313 View 17 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302637
ชื่อกิจกรรม : มหกรรม TO BE NUMBER ONE 2018
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่17 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561
เวลา : 16.30-21.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0942635432

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.390    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
277
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
51
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61
คณะวิทยาการจัดการ
23
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
56
คณะนิติศาสตร์
35
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13