0-4372-5437    

ค่ายภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง

236 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012628
ชื่อกิจกรรม : ค่ายภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 95 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่15 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ต.หัวรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
โทร : 0651150588

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.247    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
198
จำนวนที่รับ
95

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
108
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44
คณะวิทยาการจัดการ
14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10