0-4372-5437    

โครงการทำความดี บริจาคโลหิตและอวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2560

946 View 04 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60303604
ชื่อกิจกรรม : โครงการทำความดี บริจาคโลหิตและอวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2560 - 05 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2560 - 05 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตและอวัยวะด้วยความสมัครใจสม่ำเสมอ โดยไม่หวังผลตอบแทน

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
37
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะวิทยาการจัดการ
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8