0-4372-5437    

โครงการจิตอาสาพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

711 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58304601
ชื่อกิจกรรม : โครงการจิตอาสาพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1500 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2558
วันที่ : วันที่14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
1500

สรุปข้อมูลการสมัคร