0-4372-5437    

กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ

549 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58103612
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2558
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
193
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
38
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50
คณะวิทยาการจัดการ
25
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13
คณะนิติศาสตร์
5
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
16
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13