0-4372-5437    

โครงการลงแขกดำนา

535 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58056104
ชื่อกิจกรรม : โครงการลงแขกดำนา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2558
วันที่ : วันที่21 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร