0-4372-5437    

กิจกรรมวันราชภัฏ และเปิดโลกกิจกรรม

519 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58103611
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันราชภัฏ และเปิดโลกกิจกรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2558
วันที่ : วันที่15 ก.พ. 2559 - 15 ก.พ. 2559
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
47
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
11
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1