0-4372-5437    

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

566 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58102104
ชื่อกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2558 - 03 ส.ค. 2558
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2558
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2558 - 03 ส.ค. 2558
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
183
จำนวนที่รับ
3500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28
คณะวิทยาการจัดการ
19
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14
คณะนิติศาสตร์
14
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
50
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7