0-4372-5437    

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน 2558

679 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58102107
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน 2558
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 6000 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 พ.ค. 2558 - 07 มิ.ย. 2558
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2558
วันที่ : วันที่25 พ.ค. 2558 - 07 มิ.ย. 2558
เวลา : 8.00 - 16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 มีการเทียบค่าประสบการณ์ดังนี้
#กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศการเข้าร่วมกิจกรรม 2 หน่วย (6 ชม.)
#กิจกรรมที่ 2 การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 3 ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 4 ทดสอบภาษาอังกฤษ (English Discoveries) 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 5 การใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 6 แนะนำหอสมุดและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 7 วัยใสหัวใจสีชมพู 1 หน่วย (3 ชม.)

#รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยกิจกรรม (24 ชม.)
#การเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรม จะได้รับ Serial number (SN) จาก องค์การ สโมสร หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกๆ กิจกรรม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
6000

สรุปข้อมูลการสมัคร