0-4372-5437    

วันพ่อแห่งชาติ

244 View 03 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61303634
ชื่อกิจกรรม : วันพ่อแห่งชาติ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่04 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561
เวลา : 07.00-09.00
สถานที่ : หน้าอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.217    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
582
จำนวนที่รับ
1200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116
คณะวิศวกรรมศาสตร์
35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101
คณะวิทยาการจัดการ
48
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
53
คณะนิติศาสตร์
127
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
34
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9