0-4372-5437    

อบรม Supervisor รอบ Final Course

209 View 28 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305632
ชื่อกิจกรรม : อบรม Supervisor รอบ Final Course
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 19 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่10 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0610179895

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:40.060    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
13
จำนวนที่รับ
19

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1