0-4372-5437    

ค่าย V-happy

195 View 28 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305631
ชื่อกิจกรรม : ค่าย V-happy
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 17 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ต.ค. 2561 - 03 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่28 ต.ค. 2561 - 03 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.717    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
14
จำนวนที่รับ
17

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1