0-4372-5437    

บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

213 View 27 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61306629
ชื่อกิจกรรม : บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่27 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร