0-4372-5437    

โครงการจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ

250 View 22 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61011627
ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 21 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่19 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาการประถมศึกษา
โทร : 081-0501969

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:40.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
250
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
248
คณะวิทยาการจัดการ
2