0-4372-5437    

สัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

246 View 16 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082611
ชื่อกิจกรรม : สัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-19.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:40.420    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1659
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
75
คณะวิศวกรรมศาสตร์
51
คณะนิติศาสตร์
84
คณะครุศาสตร์
448
คณะวิทยาการจัดการ
301
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
299
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
250