0-4372-5437    

ประชุมห้วหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 2/2561

236 View 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102621
ชื่อกิจกรรม : ประชุมห้วหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 2/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561
เวลา : 14.00-17.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:40.090    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
199
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
คณะวิทยาการจัดการ
32
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8
คณะนิติศาสตร์
13
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7