0-4372-5437    

ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"

190 View 09 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102620
ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 5
โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.937    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
30
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
คณะนิติศาสตร์
1