0-4372-5437    

อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและการปฏิบัติของจิตอาสา

223 View 03 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61303628
ชื่อกิจกรรม : อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและการปฏิบัติของจิตอาสา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561
เวลา : 08.30-15.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.107    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
357
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19
คณะนิติศาสตร์
135
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
154
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11