0-4372-5437    

Supervisor Leader Camp พัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นที่1

150 View 17 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302625
ชื่อกิจกรรม : Supervisor Leader Camp พัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นที่1
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 20 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.980    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
13
จำนวนที่รับ
20

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1