0-4372-5437    

สัมนาวิชาการเรื่องคิดก่อนแชร์ รู้ก่อนโพสต์

249 View 17 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61031619
ชื่อกิจกรรม : สัมนาวิชาการเรื่องคิดก่อนแชร์ รู้ก่อนโพสต์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 60 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561
เวลา : 08.30-20.30
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6
โดย : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
โทร : 0621828896

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.467    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1960
จำนวนที่รับ
60

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
94
คณะวิศวกรรมศาสตร์
147
คณะนิติศาสตร์
124
คณะครุศาสตร์
410
คณะวิทยาการจัดการ
350
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
94
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
394
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
135