0-4372-5437    

กิจกรรม Open Meditation (ปฏิบ้ติธรรม)

273 View 17 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035623
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Open Meditation (ปฏิบ้ติธรรม)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 22 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่11 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
เวลา : 16.30-20.00
สถานที่ : ห้องชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น4
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0908439893

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.123    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
19
จำนวนที่รับ
22

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
1