0-4372-5437    

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

646 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61072607
ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่17 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0851018699

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
355
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
46
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18
คณะนิติศาสตร์
192
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
25
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5