0-4372-5437    

เรียนรู้กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้าน

459 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61076606
ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2561 - 09 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย จังหวัดนครพนม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0817990161

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
272
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
คณะวิทยาการจัดการ
29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
154
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1