0-4372-5437    

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

391 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61074605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 23 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่23 มิ.ย. 2561 - 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0850108699

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
480
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
คณะวิศวกรรมศาสตร์
64
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110
คณะวิทยาการจัดการ
33
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24
คณะนิติศาสตร์
156
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
44
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8