0-4372-5437    

งานเกษียรอายุราชการ อาจารย์สาขาวิชาเคมี

224 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61025614
ชื่อกิจกรรม : งานเกษียรอายุราชการ อาจารย์สาขาวิชาเคมี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561
เวลา : 06.30-12.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0960852532

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.763    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
68
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1