0-4372-5437    

โครงการคุณธรรมนำชีวิต

254 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61015621
ชื่อกิจกรรม : โครงการคุณธรรมนำชีวิต
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่18 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-21.00
สถานที่ : วัดขุนพรหมดำริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โทร : 0825834502

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.230    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
377
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
86
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
คณะวิทยาการจัดการ
66
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
34
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
67
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5