0-4372-5437    

กิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

544 View 05 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305622
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
เวลา : 06.00-09.00
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


ZAP
2019-06-16 23:16:38.793    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
78
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
5