0-4372-5437    

ค่าย Chinese

257 View 04 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61031618
ชื่อกิจกรรม : ค่าย Chinese
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่08 ก.ย. 2561 - 08 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-15.00
สถานที่ : โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
โดย : ชุมนุมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0972690841

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.810    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
72
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2