0-4372-5437    

กิจกรรมสมาธิกับธรรมชาติ

185 View 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305621
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสมาธิกับธรรมชาติ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 65 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.763    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
49
จำนวนที่รับ
65

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
คณะวิทยาการจัดการ
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1