0-4372-5437    

ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจิตสาธารณะ

204 View 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304620
ชื่อกิจกรรม : ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจิตสาธารณะ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่18 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
เวลา : 07.00-20.00
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาและวัฒนธรรมจีน
โดย : ชมรมเทิดคุณธรรม
โทร : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.030    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
64
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3