0-4372-5437    

ค่ายแสงธรรม ปัญญาชน

165 View 16 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305618
ชื่อกิจกรรม : ค่ายแสงธรรม ปัญญาชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561
เวลา : 07.00-20.00
สถานที่ : ศูนย์ปฐมธรรม จังหวัดอุดรธานี
โดย : ชมรมเทิดคุณธรรม
โทร : 0616946151

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:32.390    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
33
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1