0-4372-5437    

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ปีการศึกษา2560

995 View 28 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60101510
ชื่อกิจกรรม : โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ปีการศึกษา2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม เธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : สภานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
169
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
37
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
คณะวิทยาการจัดการ
41
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15
คณะนิติศาสตร์
15
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
16