0-4372-5437    

จิตอาสาทำความดีเพื่อแม่

178 View 15 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61303617
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาทำความดีเพื่อแม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2561 - 11 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่11 ส.ค. 2561 - 11 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สภานักศึกษา
โทร : 0990438380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.153    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
118
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
52
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
คณะวิทยาการจัดการ
8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4
คณะนิติศาสตร์
9
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1