0-4372-5437    

วันวิทยาศาสตร์

235 View 15 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302616
ชื่อกิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.903    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
782
จำนวนที่รับ
800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะนิติศาสตร์
1
คณะครุศาสตร์
279
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
417
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
7