0-4372-5437    

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์(ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ)

189 View 14 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305615
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์(ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 1 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
เวลา : 18.00-19.00
สถานที่ : ห้องชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น4
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0908439893

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.373    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
99
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48
คณะวิทยาการจัดการ
6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1