0-4372-5437    

เฉลิมพระเกียรติวันแม่

257 View 12 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60303614
ชื่อกิจกรรม : เฉลิมพระเกียรติวันแม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ส.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 ส.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561
เวลา : 15.00-19.00
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.327    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
69
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4