0-4372-5437    

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสาวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

204 View 08 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61013617
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสาวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0956632370

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.187    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1033
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
คณะวิศวกรรมศาสตร์
68
คณะนิติศาสตร์
2
คณะครุศาสตร์
609
คณะวิทยาการจัดการ
62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
60