0-4372-5437    

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยการะบวนการทางวิศวกรสังคม

17 View 21 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65012639
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยการะบวนการทางวิศวกรสังคม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่21 ก.ย. 2565 - 24 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่23 ก.ย. 2565 - 24 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0821063179

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
355
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
325
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
26
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2