0-4372-5437    

กิจกรรมลงแขกดำนา

221 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61056106
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมลงแขกดำนา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : บ้านเปลือย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0884280726

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.263    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1640
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
73
คณะวิศวกรรมศาสตร์
84
คณะนิติศาสตร์
126
คณะครุศาสตร์
312
คณะวิทยาการจัดการ
301
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
190
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
257
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
131