0-4372-5437    

I DOL FRESHY PSPA STAR 2022

9 View 19 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65082610
ชื่อกิจกรรม : I DOL FRESHY PSPA STAR 2022
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 ก.ย. 2565 - 20 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2565 - 20 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
196
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
178