0-4372-5437    

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565

45 View 01 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65032616
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่28 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
90
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะนิติศาสตร์
6
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6