0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร

467 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61056605
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 340 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0884280726

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
128
จำนวนที่รับ
340

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
128