0-4372-5437    

โครงการ FRESHY BOYS & GIRLS HU-SOC 2022

59 View 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65032618
ชื่อกิจกรรม : โครงการ FRESHY BOYS & GIRLS HU-SOC 2022
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2565 - 09 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่09 ก.ย. 2565 - 09 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0953061295

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
216
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
187
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1